Interactive Map Designer: Hilado, P. | Informant: Sumergido, V. | Data Encoder: Cordero, J.
Reviewers: Paris, L., Katalbas, S., Olaguer, I., Perez, J., Tinampay, A. Translator: Dimzon, E.

Instructions: This map provides the contact number of the COVID-19 hotlines for the LGUs and Hospitals of Region VI. Kindly be guided by the legend provided on the lower left. You can zoom in and out using your mouse scroll or the ‘+’ and ‘-’ buttons on the keypad. If you wish to navigate within the map, you may steadily press on the left click button of the mouse and move to desired direction. Hover the mouse cursor over the icon to see the COVID-19 hotline of the identified hospital or LGU.

Hiligaynon Translation: Giya sa Paggamit: Ini nga mapa, nagapakita sang mga numero sang COVID-19 hotlines para sa mga LGU kag ospital sa Rehiyon VI. Ang giya sa paggamit sini yara sa idalum sa nawala nga bahin. Sarang nimo ma padaku ukon mapagamay ang screen paagi sa pagscroll sang mouse ukon sa pagtum-ok sang ‘+’ ukon ‘-’ nga buton sa keypad. Kon gusto mo makita ang kaundan kag kabilugan sini nga mapa, itum-ok lang sang dayon ang left click nga buton sang mouse and kag pakadtua ini sa direksyon nga luyag nimo. Ibutang ang kursor sa ibabaw sang icon nga may ngalan sang LGU ukon ospital agud imo makita ang iya sini nga COVID-19 hotlines.

Disclaimer: Please be informed that the contact numbers were sourced from information disseminated by DOH-VI and are subject to change at anytime. If you are affiliated with any of the shown institutions, please feel free to email for updates. Icons on the map were positioned on a per area (municipality or city) basis as it was designed to have all icons (hospitals or LGUs) viewed at the same time; the map is best viewed using default zoom settings. This application is free for use and can be redistributed. It was created with the hope that it will be useful but without any implied warranty.

Hiligaynon Translation: Disclaimer: Ang mga numero nga makita diri ginkuha sa mga impormasyon nga ginapalapnag sang DOH-VI kag mahimo nga magabag-o ukon maislan. Kon kabahin ikaw sang institusyon nga yari diri sa mapa, palihog email sa sang husto ukon bag-o nga numero. Ang mga icon sang mapa nahamtang man sa kada syudad ukon banwa kag gindisenyo nga makita sila tanan sa isa lang ka screen. Ang pinakamanami nga view sini amo ang naka-default nga zoom settings. Ini nga application libre kag sarang man mapalapnag. Ginhimo ini sa katuyuan nga mangin mapuslanon apang wala ini sang warranty.

Icons Attribution: Embassy and Hospital icons by Icons8